Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Aydınlatma Metni

Değerli KAÇUV Ailesi;
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (bundan sonra ‘KAÇUV’ olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hasta çocuklarımız, çocuklarımızın aileleri ve yakınları, bağışçılarımız, gönüllülerimiz ile bağışçı ve gönüllü adaylarımız, personelimiz ve personel adaylarımız, ziyaretçilerimiz, ortak proje ve çalışmalarda bulunduğumuz gerçek kişiler ve/veya tüzel kişi temsilcileri, müşterilerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair Vakfımız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerin korunması, Vakfımızın temel politikaları arasında olup, Vakfımız varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir ilke olarak benimsemiş ve faaliyetlerini de bu kapsamda gerçekleştirmiştir. KAÇUV, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Vakfımızın “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
Adres: Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Beşler Apt. No:44 Kat:2 D:2 Elmadağ / Şişli – İstanbul E-posta: bilgi@kacuv.org
Vakfımız, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
1. Amaç ve Kapsam
İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olarak işlenen ve işlenecek kişisel verilerin işleme amaçları, aktarım sebepleri, kişisel verileri toplama yöntemimiz ve kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ile ilgili kişi olarak Sizlerin diğer haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacı ile hazırlanmıştır.
İşbu aydınlatma metni ile Vakfımız ve Vakfımıza bağlı şirket/ iktisadi işletme faaliyetleri dahil, KAÇUV tarafından işlenen tüm kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde alındığı, saklandığı, paylaşıldığı, işlendiği ve silindiği bilgisinin Siz Değerli KAÇUV Ailesi’ne sunulması amaçlanmaktadır.
KAÇUV tarafından işlenen tüm kişisel veriler, bu metin kapsamındadır.
2. Hukuki Yükümlülüklerimiz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
•Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
•Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
•İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
•Verileri toplama yöntemimiz, hukuki sebebi ve
•Kanundan doğan haklar hususlarında kişisel veri sahibi olarak Sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
KAÇUV veri sorumlusu olarak;
•Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
•Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
•Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi
KAÇUV, aşağıda yer alan amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir:
*KAÇUV Vakıf Senedin’de belirtilen amaçları gerçekleştirmek,
•KAÇUV kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
•Vakıf faaliyetlerinin planlanması, hazırlanması, yürütülmesi, ilgililere sunulması ve yönetilmesi,
•KAÇUV faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulması,
•KAÇUV’un dönemsel stratejik planlarının hazırlanması ve yönetilmesi,
•KAÇUV’ un hizmet çeşitliliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
•Çocuk kanseriyle mücadelede farkındalık ve toplumsal kapasitenin artırılması,
•KAÇUV gönüllülerinin faaliyet alanlarının belirlenmesi,
•Kanserli çocukların uygun tedavi ve servis ortamları ile tıbbi gereksinimlerinin sağlanması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, gelişimlerinin desteklenmesi, eğitimlerine katkı sunulması,
•Hasta/ hasta ebeveynlerinin, tedavi süresince psiko-sosyal açıdan yaşam kalitelerini arttırıcı çalışmalar yapılması,
•‘UPS Çocuk Çağı Kanserleri Bilgilendirme Broşürleri, UPS Hoş geldin Paketleri, Çocukların Tedavi Süreçleri’ gibi hasta/ hasta yakınlarına yönelik yayınların sürdürülmesi, bu yayınların içeriğinin ve kapsamının belirlenmesi,
•Aile Evi projesi gibi kanserli çocuklar ve ebeveynlerinin tedavi süreçlerini geliştirecek ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak diğer tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve bunların kayıt altına alınarak muhafaza edilmesi,
•KAÇUV yada KAÇUV’un ortak proje ve çalışmalarda yer aldığı işbirlikçilerine ait afiş, broşür, gibi yazılı materyallere ait tanıtım görsellerinde, internet siteleri gibi online kanallarda, (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi) sosyal medya hesaplarında; etkinliklerimizin reklam, tanıtım ve duyurularının yapılması,
•İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği pediatrik hemetoloji-onkoloji bölümü sağlık mensupları ile yöneticilerinin bu alandaki çalışmalarının desteklenmesi, teşvik edilmesi ve artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması, kanser hastalıklarına ilişkin eğitim alınmasına katkıda bulunulması, kanserli hastaların sürekli bakımında yer alacak personellerin yetiştirilmesi, teşvik edilmesi,
•Vakfımıza ait yayın organı ile kanser hastalığı ve kanserli çocuklar ile ilgili her türlü bilginin yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının kurulması, toplum ve hekimlerin kanser hastalığı hakkında bilgilendirilmesi,
•Kanser hastalıkları hakkında bilgilendirme broşürleri hazırlanması ve seminerler organize edilmesi,
•Sağlık tesis ve kurumları ile araştırma merkezleri ve laboratuarlar kurulması, yeniden inşaatının yapılmasıi kurulu olanların tamir ve tadilatının yapılması ve yaptırılmasında,
•Kan ürünlerinin toplum bazında bağışının sağlanması için kan bankaları ile sıkı iş birliğinde bulunulması,
•Vakıf yararına gelir sağlanması amacı ile sosyal etkinlikler organize edilmesi, bu etkinliklerde çeşitli faaliyetler gösterilmesi, bu faaliyetlerin kalıcılığı ve sürekliliğinin sağlanması,
•Aile Evi’ne yapılan ziyaretlerin ve konaklamaların kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi,
•Kanserli çocuklar için kimyasal malzeme ve kitler dahil her türlü araç, gereç ve malzemenin satın alınması,
•Vakıf yararına işletmeler, şirketler kurulması; vakfın kurmuş olduğu işletme ve şirketlerin yönetim ve işleyişinin sağlanması,
•Vakfın sunmaya devam ettiği ve sunacağı hizmet ve faaliyetlerin finansmanının planlanması ve yönetilmesi, yurt içinden ve yurt dışından hibe yolu ile sağlanan maddi yardımların vakfın amacına uygun kullanılması,
•Çocuk kanserlerinin tedavisi konusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunulması,
•Vakıf bağışçıları, gönüllüleri, tedarikçileri, işbirlikçileri; vakfın ortak çalışma içerisinde bulunduğu tüm kişiler, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlar, ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi, Vakıf tarafından sunulan ve sunulacak hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
•İlgili mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
•Vakfa ait tesislerin güvenliğinin sağlanması,
•Personel istihdam ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesi,
•Vakfın daha iyi hizmet verebilmesi için hasta, hasta yakını, ziyaretçi, müşteri, konuk ve ilgili diğer üçüncü kişilerin memnuniyetinin ölçülmesi, istatiksel verilerin elde edilebilmesi,
•Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,
•Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
•Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,
•Vakıf hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması,
•Vakıf faaliyetlerine ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,
•5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
4. KAÇUV’un Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Vakfımız, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
*Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
*Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
*KAÇUV ve ilişkili şirketleri/iktisadi işletmeleri, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*KAÇUV’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
*Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, KAÇUV’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
5. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
KVK Kanunu’na göre, özel nitelikli kişisel veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Vakfımız, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır.
KAÇUV, vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
Vakfımız, özel nitelikli kişisel veriler içinde yalnızca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerden kamu sağlığına ilişkin olanlar ile kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işleyebilir.
Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
6. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verilerinizi hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; Vakıf faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara, iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlara, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimize, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, aramızdaki sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.
7. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
KAÇUV; işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine 30 gün içinde siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
8. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz KAÇUV tarafından fiziksel ve elektronik ortamda yukarıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmek için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerine uygun şekilde toplanabilmektedir.
9. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan KAÇUV’dan talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda veri sahibinin sahip olduğu haklar aşağıdaki şekildedir: Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
10. Veri Sorumlusuna Başvuru
İlgili kişi olarak talepleriniz yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak KAÇUV’a iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla bilgi@kacuv.org adresine iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI (KAÇUV)
Posta adresi: Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Beşler Apt. No:44 Kat:2 D:2 Elmadağ / Şişli – İstanbul
E- posta adresi: bilgi@kacuv.org

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor